HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitat i territori. Textos geogràfics del Renaixement
Vic, 2000, Eumo ed. - Universitat de Barcelona
Col•lecció Escolis, 7
237 pàgines

Índex:

"DESCRIPCIÓ" I "PERCEPCIÓ" DEL TERRITORI DE LA SOCIETAT EN EL RENAIXEMENT CATALÀ: ......................................................................................................................................... 7

I. EL TERRITORI: .......................................................................................................................... 31
1. Sobre la catalanitat del Rosselló. Joan Margarit ............................................................. 32
2. La vila de Traiguera, porta del regne de València. Rafael Martí de Viciana ............... 45 3. Situació i extensió de l'illa de Menorca. Joan Binimelis ................................................. 47 4. Situació i extensió del principat de Catalunya. Pere Gil ................................................. 51 5. Situació i extensió del regne de València. Gaspar Escolano ....................................... 55

II. LES DIVISIONS COMARCALS:.............................................................................................. 57
6. Quinze comarques. Dionís Jeroni de Jorba ..................................................................... 59 7. Seixanta-una comarques. Onofre Manescal .................................................................... 61 8. Vint-i-set comarques. Pere Gil ............................................................................................ 63

III. EL RELLEU: ............................................................................................................................. 73
9. Montserrat, muntanya sagrada. Jeroni Pau ...................................................................... 73 10. El Canigó, la nit de Sant Joan. Francesc Comte ........................................................... 78 11. El Pirineu, en un diccionari geogràfic. Francesc Tarafa .............................................. 83 12. Les bruixes de Montseny. Jeroni Pau .............................................................................. 85 13. Planes i valls de València. Gaspar Escolano ................................................................ 87

IV. HIDROGRAFIA: ....................................................................................................................... 89
14. L'Ebre, riu d'Ibèria. Jeroni Pau .......................................................................................... 90 15. Les flors del Túria. Pere Antoni Beuter ............................................................................ 95 16. Els molins de Mallorca. Joan Binimelis .......................................................................... 97 17. Estanys, rius i canals de Catalunya. Pere Gil ................................................................ 99 18. El Llobregat, riu "utilíssim". Pere Gil .............................................................................. 101 19. Descripció de l'Albufera. Gaspar Escolano ................................................................. 103

V. CLIMA: ................................................................................................................................... 107
20. La fauna del delta de l'Ebre. Cristòfor Despuig .......................................................... 109 21. Els vents de Mallorca. Joan Binimelis .......................................................................... 113 22. Dominis climàtics i vegetació de Catalunya. Pere Gil ............................................... 115 23. Els ocells migratoris. Pere Gil ........................................................................................ 117 24. La xufla de València. Gaspar Escolano ........................................................................ 121 25. Dominis climàtics i conreus. Miquel Agustí ................................................................. 125

VI. LES CIUTATS ....................................................................................................................... 127
26. Barcelona a la fi del segle XV. Jeroni Pau .................................................................... 128 27. Causes de l'auge i de la decadència de les ciutats. Cristòfor Despuig ................ 139 28. Fonts i carrers de Barcelona a la fi del segle XVI. Dionís Jeroni de Jorba ............ 143 29. De la bondat del lloc de la ciutat de València. Gaspar Escolano ............................ 147

VII. EL CAMP ............................................................................................................................. 151
30. Adaptació de conreus foranis al camp valencià. Pere Antoni Beuter ..................... 153 31. Vins i cànems del Camp de tarragona. Lluís Ponç d'Icard ...................................... 155 32. El camp de Tortosa. Cristòfor Despuig ........................................................................ 159 33. Conreus i bestià de Mallorca. Joan Binimelis ............................................................. 163 34. Les sèquies de l'Horta de València. Gaspar Escolano ............................................ 167

VIII. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES ................................................................................. 171
35. La pesca al Delta de l'Ebre. Cristòfor Despuig ........................................................... 173 36. Mines de ferro i fargues. Pere Gil ................................................................................... 177 37. Passat i present de la construcció naval. Pere Gil ..................................................... 179 38. Filadores i paraires: la producció de teixits de llana. Pere Gil ................................. 183 39. Fertilitat i dependència exterior del camp valencià. Gaspar Escolano ................... 187 40. Minerals i argiles del regne de València. Gaspar Escolano .................................... 189

IX. LA GENT ............................................................................................................................... 193
41. Complexió i salut dels habitants de Mallorca. Joan Binimelis ................................ 195
42. Caràcter dels habitants de Catalunya. Pere Gil .......................................................... 199
43. Caràcter dels habitants de València. Gaspart Escolano .......................................... 205
44. La geografia condiciona el caràcter dels habitants. Francesc Gilabert ................. 211

X. UNA PROVÍNCIA FELIÇ ....................................................................................................... 203
45. Catalunya és autosuficient. Pere Gil ............................................................................. 215

NOTÍCIA DELS AUTORS .......................................................................................................... 219
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 223