Edició en Català:

2º. D’ESO.

Geografia i Història 2

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres

image

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La població al mòn
2. Moviments naturals i migratòris
3. L'activitat econòmica
4. L'organització política de les societats
5. Europa i la Unió Europea
6. Estats i societats del món
7. L'Islam. Al-Àndalus
8. La formació d'Europa (segles VIII - XII)
9. La societat feudal
10. Europa a la Baixa Edat Mitjana (segles VIII - XV)
11. La formació de Catalunya
12. Catalunya a l'època baixmedieval