Xarxa. Història del món contemporani 1r. Batxillerat. Humanitats i Ciències Socials

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, E. Ferreres, J. Llorens

image

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORÍGENS DEL MÓN CONTEMPORANI (FINS AL 1914)
1. La Revolució Industrial
2. Revolucions burgeses i estats liberals
3. La Segona Revolució Industrial
4. El moviment obrer
5. Les potències europees i l'imperialisme

II. L'ÈPOCA DE LES GUERRES MUNDIALS (1914-1945)
6. La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències
7. La Revolució Russa i la formació de la URSS
8. La depressió dels anys trenta
9. Els feixismes
10. La Segona Guerra Mundial

III. EL MÓN DESPRÉS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1945-1989)
11. Descolonització, neocolonialisme i naixement del Tercer Món
12. La formació de blocs i la guerra freda
13. L'evolució del món capitalista
14. L'evolució del món socialista

IV. EL MÓN D'AVUI
15. La Unió Europea
16. El nou ordre mundial
17. Una societat en transformació

- Glossari
- Bibliografia